..::Publiczna Szkoła Podstawowa w Jugowicach::..
Publiczna szkoła podstawowa w Jugowicach

HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Jugowicach została zorganizowana w grudniu 1945roku przez nauczycielkę panią Halinę. W tym roku było 30 uczniów. W roku szkolnym 1946/47 liczba uczniów zwiększyła się do 45, zatrudnione były wówczas 2 nauczycielki . Szkoła w Jugowicach była szkoła zbiorczą, do której uczęszczały dzieci z sąsiednich wiosek: Olszyniec, Zagórze Śląskie, Niedzwiedzica, Michałkowa. W roku szkolnym 1950/51 przyznano szkole 3 etaty , nauka odbywała się w klasach łączonych, liczba uczniów w tych latach wzrosła do 97. W następnych latach szkole przydzielano kolejne etaty dla nauczycieli , co umożliwiało naukę w klasach oddzielnych, liczba uczniów stale wzrastała . Kierownictwo szkoły oraz grono pedagogiczne stale się zmieniało. Szkoła była słabo wyposażona w pomoce naukowe. Rok szkolny 1960/61 przyniósł szkole duże zmiany, dotyczące kierownictwa oraz grona pedagogicznego. Szkoła przestała być szkołą zbiorczą, grono pedagogiczne składało się wówczas z pięciu nauczycieli. W tym czasie przeprowadzono kapitalny remont budynku szkolnego. Szkoła nie posiadała boiska sportowego, ani sali gimnastycznej, lekcje odbywały się w 4 salach lekcyjnych, oprócz tego w budynku znajdowało się małe pomieszczenie na bibliotekę i kancelarię kierownika szkoły . W dniu 21.01.1961r. na ogólnym zebraniu postanowiono pracą społeczną mieszkańców Jugowic zbudować boisko sportowe. Budowa boiska została zakończona dniu 1 06. 1961 r. W dniu 1.09 1961r. szkoła przyjęła uczniów w czystych klasach, cały budynek został odnowiony, przy szkole zorganizowano ognisko muzyczne z sekcją baletu i akordeonu. Popisy uczniów członków ogniska muzycznego urozmaicały uroczystości szkolne oraz wiejskie. W roku szkolnym 1963/64 liczba uczniów wzrosła do 170, dotychczasowe sale lekcyjne okazały się małe, brak było pomieszczeń do nauki. Z inicjatywy kierownika szkoły Pana Stefana oraz komitetu rodzicielskiego powołany został w 1963 r. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który starał się uzyskać zgodę i fundusze od władz powiatowych i wojewódzkich na rozbudowę szkoły. 2 .06. 1964r. rozpoczęto prace społeczne przy rozbudowie szkoły. Społeczeństwo Jugowic włączyło się aktywnie , porządkując teren, wykopano i wymurowano fundamenty, jednak brak materiałów i fachowców opóźniało rozpoczęcie budowy, ponieważ rozbudowa szkoły nie była planowana w skali wojewódzkiej. Wiosną 1965r. Szkoła Rzemiosł Budowlanych i Technikum Budowlane w Wałbrzychu przyszło z pomocą mieszkańcom Jugowic i rozpoczęto budowę szkoły. 4 06.1966 r. zakończono roboty budowlane, nadal trwały roboty wewnątrz budynku. W dniu 24.06 1967r. odbyło się uroczyste otwarcie szkoły . W roku szkolnym 1967/68 uczęszczało do szkoły 210 uczniów, szkoła miała 8 oddziałów i 7 nauczycieli, lekcje rozpoczęły się w nowej pięknej szkole wyposażonej w nowe sprzęty i pomoce naukowe. Zostały urządzone klaso-pracownie przedmiotowe, w których odbywały się zajęcia. W Starym budynku szkolnym urządzono dużą świetlicę , znalazło się również miejsce na kuchnię, gdzie przygotowywane były posiłki dla uczniów. Na początku lat siedemdziesiątych w szkole został założony chór w skład którego wchodzili uczniowie klas IV-VIII. Opiekunem chóru była pani Janina. Chór odnosił duże sukcesy w konkursach gminnych oraz powiatowych. Szkołą posiadała 7 klaso-pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne do nauki danego przedmiotu . Obok budynku szkolnego uczniowie w ramach nauki biologii uprawiali ogródek z warzywami , które później były wykorzystywane w kuchni znajdującej się w szkole . Uczniowie klas starszych w szkole prowadzili sklepik z gorącą herbatą , bułkami oraz przyborami szkolnymi pod patronatem Spółdzielni uczniowskiej. Za zarobione fundusze organizowano wycieczki , imprezy kulturalne dla uczniów . W latach siedemdziesiątych liczba uczniów uczęszczających do szkoły wahała się w granicach od 298 do nawet 321 w roku szkolnym 1978/79 . Zmieniało się także grono pedagogiczne, które w tym czasie wynosiło 10-15 nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów . Duża sala gimnastyczna , profesjonalnie przygotowane boisko sportowe pozwalało na organizowanie zawodów gminnych i międzyszkolnych. Wskutek likwidacji ośmioklasowej szkoły w Zagórzu Śląskim do szkoły doszli uczniowie klas od V-VIII . Stworzono wtedy po dwa oddziały każdej klasy . W roku następnym w szkole utworzono dodatkową klasę dla uczniów mających problemy w nauce , uczęszczali do niej uczniowie z całej gminy . Klasa ta miała przygotować młodzież bezpośrednio do zawodu , ponieważ uczniowie tej klasy niejednokrotnie w tym roku osiągali pełnoletniość . W latach osiemdziesiątych liczba uczniów nadal utrzymywała się w granicach 293 w 1983/84 do 231 w roku 1989 . Mimo dobudowanej części szkoły w szkole brakowało pomieszczeń dlatego wprowadzono dwuzmianowy system nauczania . Uczniowie z Jugowic , Olszyńca, Walmia przedmieścia uczęszczali na drugą zmianę . W latach osiemdziesiątych często ulegało zmianie grono pedagogiczne . Nauczyciele uczyli poszczególnych przedmiotów , prowadzili zajęcia w klaso-pracowniach w których były zgromadzone pomoce naukowe . Szkoła w ówczesnym czasie posiadała dość dużo pomocy naukowych . Dobudowano również dwa pomieszczenia od strony boiska, w których znalazła się mała sala gimnastyczna do zajęć gimnastyki korekcyjnej , pomieszczenie na szatnię do sali oraz węzeł sanitarny . Lata dziewięćdziesiąte początkowo nie obfitowały w zmiany , nadal utrzymywała się duża rotacja nauczycieli pracujących na terenie szkoły . Szkoła pracowała w dwuzmianowym systemie nauczania , ponieważ średnia liczba uczniów w szkole w tych latach wynosiła 246. Rodzice bardzo angażowali się w życie szkoły , pomagali środkami finansowymi na zakup nowych pomocy naukowych . Pod koniec lat 90 szkoła przeszła gruntowny remont , wymieniono okna , wyremontowano sanitariaty , dach , zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, wykonano nową elewację budynku. W roku 1998 wskutek likwidacji czteroklasowej szkoły w Zagórzu Śl. Do szkoły w Jugowicach przyszli uczniowie z likwidowanej szkoły już od klasy 0 z czterech miejscowości : Michałkowa , Glinna , Zagórza Śl. , Niedźwiedzicy . Liczba uczniów znowu wzrosła i osiągnęła w roku szkolnym 1998/99 272 uczniów. Uczniowie z odległych miejscowości byli dowożeni dwoma autobusami szkolnymi . Szkoła w tym czasie odzyskała również kilka pomieszczeń w starym budynku , które wcześniej zajmował były dyrektor szkoły . Zorganizowano w nich dodatkowe klasy co i tak nie zlikwidowało drugiej zmiany nauczania . Lekcje odbywały się nawet na świetlicy szkolnej . W szkole funkcjonowała kuchnia przygotowująca obiady dla dzieci , biblioteka , świetlica. W latach 2000-2009 wprowadzona reforma edukacji oraz niż demograficzny stopniowo powodował zmniejszenie liczby uczniów . Oddziały były już tylko jednoklasowe , nie było też potrzeby utrzymywania dwuzmianowego systemu nauczania . Klasy liczyły średnio około dwudziestki uczniów ze wszystkich miejscowości . Zmieniono również przeznaczenie poszczególnych sal lekcyjnych , ponieważ części przedmiotów nie było w ramowym programie nauczania szkoły podstawowej . Uczniowie klas młodszych zostali umiejscowieni na jednym piętrze , co pozwalało na lepszą organizację zajęć dla młodszych dzieci , w starym budynku powstała sala komputerowa . Szkoła jest miejscem , w którym odbywają się imprezy środowiskowe dla ludności Jugowic a także z okolicznych wsi. W 2003 i 2005 roku w szkole przeprowadzono kursy dla ludności okolicznych miejscowości pod hasłem „Zdobywanie pozarolniczych kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.” Na terenie szkoły działa wiele kół zainteresowań , które uatrakcyjniają dzieciom ciekawe spędzanie czasu po zajęciach lekcyjnych , powstał zespół wokalno-gitarowy prowadzony przez panią Alicję, który uatrakcyjnia imprezy szkolne a także gminne. W 2007 roku szkoła w ramach Programu Unii Europejskiej „ Komputer dla szkół wiejskich” otrzymała nowe wyposażenie pracowni komputerowej . Dzięki pomocy rodziców w szkole zostały odnowione sale lekcyjne , sala gimnastyczna , korytarze szkolne . W styczniu 2007 roku zmienił się dyrektor szkoły . Funkcję objęła, początkowo jako pełniąca obowiązki, pani Elżbieta. Grono pedagogiczne pracujące w szkole przystąpiło do projektu proponowanego przez Ministerstwo Edukacji „Szkoła z klasą” , a także do dużego projektu finansowanego przez Unię Europejską pod hasłem SMOK: Szkoła Myśląca o Każdym. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu nauczycieli w pisaniu wymaganego planu zagospodarowania środków finansowych , szkoła znalazła się w gronie szkół , które otrzymały środki finansowe na kwotę 98000 tysięcy złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki uzyskanym środkom zapewniono uczniom darmowe wyjazdy do teatru , kina , ciekawe wycieczki , wyjazdy na basen. Zorganizowano również wiele imprez na terenie szkoły dla uczniów oraz ich rodziców. Za część środków zakupiono nowe atrakcyjne pomoce naukowe . Również w roku szkolnym 2006/2007 w szkole powstało przedszkole początkowo finansowane ze środków Unijnych, a od nowego roku szkolnego 2008/2009 ze środków budżetowych gminy. Przedszkole funkcjonuje 3 razy w tygodniu co daje możliwość lepszego rozwoju dzieciom 4, 5- letnim. Wraz z nowym rokiem szkolnym szkoła uczestniczy w nowym ekologicznym projekcie ,,Szkoła dla Ekorozwoju” celem, którego jest adaptacja terenu koło szkoły na ogródek botaniczno-rekreacyjny dla uczniów szkoły i środowiska lokalnego. W roku szkolnym 2008/2009 dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice poczynili działania na rzecz nadania imienia Janusza Korczaka szkole. Uroczystość jest planowana na miesiąc maj 2009 roku.

/Materiały zebrała i opracowała pani Iwona –nauczycielka pracująca nadal w szkole.
Wszystkim, którzy jej pomagali w odtworzeniu historii szkoły serdecznie dziękujemy/